Winkelwagen 0 items: € 0,00

Meer informatie070-891.91.90

Welkom bij Innemee Behang & Interieur!

Nederlands English

Privacy Policy

 English click here

Dit privacybeleid zet uiteen hoe Innemee Behang & Interieur, alle informatie die u verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze website Innemee Behang & Interieur , wordt gebruikt en beschermd. Innemee Behang & Interieur is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Wanneer wij u zouden vragen om bepaalde informatie te verstrekken wanneer u onze website gebruikt, dan kunt u er zeker van zijn dat de informatie alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacy verklaring. Innemee Behang & Interieur kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid door middel van het updaten van deze pagina. Het is daarom verstandig om deze pagina zo nu en dan te bekijken om zeker te weten dat u tevreden bent met de wijzigingen die er zijn doorgevoerd.

Wat wij verzamelen

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • naam
 • contact informatie inclusief email adres
 • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • andere informatie relevant aan klant enquêtes en / of aanbiedingen

Voor de volledige lijst van cookies welke wij verzamelen zie onze Cookies lijst.

Wat wij doen met de informatie die we verzamelen

Wij vereisen deze informatie om uw wensente begrijpen en om u te voorzien van een betere service, en in het bijzonder om de volgende redenen:

 • Het intern bijhouden van gegevens.
 • Wij kunnen de information mogelijk gebruiken om onze producten en service te verbeteren.
 • Wij kunnen mogelijk periodiek emails over nieuwe producten, speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan wij denken dat u hierin mogelijk geinteresseerd bent per email, welke u heeft verstrekt verzenden.
 • Van tijd tot tijd , is het mogelijk dat wij uw informatie gebruiken om contact te leggen van marktonderzoek. Wij zullen dan contact nemen dmv email, telefoon, fax or post. Wij gebruiken de dan door uw verstrekte informatie om onze website op uw behoeften en interesses af te stemmen.

Beveiliging

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen,  hebben wij geschikte fisieke, elctronische en bestuurlijke procedures voor het beschermen en beveiligen van de informatie die wij online verzamelen.

Hoe wij cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand welke vraagt om permissie om geplaatst te worden op de harde schijf. Wanneer u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt het cookie analyseren van het webverkeer of laat weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies staan toe dat webapplicaties kunnen reageren op u als individu. De webapplicatie kan u op maat bedienen door uw behoeften uit te lezen en alle voorkeuren en afkeuringen te verzamelen en te onthouden.

Wij gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina´s worden gebruikt. Dit helpt ons data te analyseren over webpage traffic wat ersulteerd in het  verbeteren van onze website afgestemd op klantbehoeften. Wij gebruiken deze informatie alleen voor We only use this information for statistische analyse doeleinden en waarna de data wordt verwijderd.

Over het geheel genomen helpen cookies ons u te voorzien van een betere website, door ons in staat te stellen om te monitoren welke paginas u bruikbaar vind of juist niet. Een cookie geeft ons nimmer de mogelijkheid on staat te zijn om toegang te krijgen tot uw computer of enige andere informatie over u, anders dan de gegevens die u ervoor kiest om met ons te delen. U kunt er zelf voor kiezen om cookies te accepteren of af te wijzen. Meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt vaak niet uw browser aanpassen op het wel of niet accepteren van cookies. Dit kan voorkomen dat u ten volle profitereerd van de website.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites of interesses hebben. Desondanks, wanneer u deze links gebruikt heeft om onze site te verlaten, moet u weten dat wij niet in staat zijn controle te hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beveiliging en privacy van de informatie die u voorziet tijdens uw bezoek op zo´n website, dergelijke sites vallen niet onder dit privacybeleid. U moet voorzichtig zijn en kijken naar het privacybeleid van toepassing zijnde op de website in kwestie.

Het regelen van uw persoonlijke informatie

U zou ervoor kunnen kiezen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken op de volgende manieren:

 • wanneer u wordt gevraagd om op de website een formulier in te vullen, zoek dan naar de checkbox waarin u kunt klikken om aan te geven dat u niet wilt dat de gegevens worden gebruikt voor directe marketing doeleinden.
 • wanneer u onlangs heeft gekozen akkoord te gaan met het gebruik van uw persoonl;ijke informatie voor directe marketing doeleinden, en uw gedachte hebben veranderd dan kunt u ons bereiken door een email aan ons sturen op:info@innemeeinterieur.nl 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of  verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie te verstrekken over derden waarvan wij denken dat u dat wellicht interessant vind als u ons aangeeft dat u wilt dat dit gebeurt.

U kan details opvragen over de persoonlijke informatie welke wij van u in ons bezit hebben opvragen volgens de Data Protection Wet 1998. Een kleine bijdrage zal hiervoor worden gevraagd. Als u een kopie van de informatie wilt ontvangen schrijf ons aan. Kerkstraat 17 2282 BL Rijswijk.

Wanneer u gelooft dat welke informatie dan ook die wij in ons bezit hebben onjuist of incompleet is, schrijf of mail ons aub zo snel mogelijk op bovenstaand adres.
If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. Wij zullen dan zo snel mogelijk alle informatie die onjuist blijkt te zijn corrigeren . 

This privacy policy sets out how

Innemee Behang & Interieur uses and protects any information that you give Innemee Behang & Interieur when you use this website. Innemee Behang & Interieur is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement. Innemee Behang & Interieur may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.


What we collect

We may collect the following information:

 • name
 • contact information including email address
 • demographic information such as postcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

For the exhaustive list of cookies we collect see the List of cookies we collect section.

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at info@innemeeinterieur.nl

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please write to Kerkstraat 17 2282 BL Rijswijk.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.